Get a Quick Advice (051) 409 99 111
image description

M?rk?zi Klinika

Not Mentioned

M?rk?zi Klinika yar?m ?sirlik tarix? malik nüfuzlu bir s?hiyy? oca??d?r. X?st?xanan?n binas? 1963-cü ild? layih?l??dirilmi? v? 01.10.1965-ci ild? tikintisi sona çatd?r?laraq istifad?y? verilmi?dir. H?min dövrd? ba?qa ünvanda f?aliyy?t göst?r?n Az?rbaycan SSR S?hiyy? Nazirliyinin IV Ba? ?dar?sinin 1 sayl? X?st?xanas? bu binaya köçürülmü? v? 1999-cu il?d?k f?aliyy?t göst?rmi?dir. X?st?xanan?n ilk ba? h?kimi görk?mli s?hiyy? i?çisi v? t??kilatç?s? M?cid ?l?sg?r o?lu Hac?yev olmu?dur. 300-çarpay?l?q bu x?st?xana xüsusi bir kantingent?, o cüml?d?n yüks?k dövl?t v? ictimai xadiml?r?, v?zif?li ??xsl?r? tibbi xidm?t göst?r?r?k, xalq aras?nda `Leçkomissiya` ad? il? m?h?urla?m??d?r. Respublikam?z?n ilk müst?qillik ill?rind? bir müdd?t S?hiyy? Nazirliyinin Reabilitasiya ?öb?sinin 1 sayl? x?st?xanas? kimi f?aliyy?t göst?rdikd?n sonra, Ümummilli liderimiz Heyd?r ?liyev c?nablar?n?n ??xsi t???bbüsü il? x?st?xanan?n binas? q?sa müdd?td? (01.05.1999-01.03.2001-ci ill?r) beyn?lxalq standartlara uy?un rekonstruksiya edilmi? v? 24.04.2001-ci il tarixind?n Türkiy? Cümhuriyy?tinin AHSEL Holdinq ?irk?tin? 10 il müdd?tin? idar?etm?y? verilmi?dir. H?min dövrd?n d? S?hiyy? Nazirliyinin tam t?s?rrüfat hesabl? M?rk?zi Klinik X?st?xanas? ad? il? f?aliyy?t? ba?lam??d?r. 2007-ci ild? möht?r?m prezidentimiz ?lham ?liyev c?nablar? t?r?find?n x?st?xanan?n f?aliyy?tin? ?n ali s?viyy?d? yüks?k etimad göst?rilmi? v? M?rk?zi Klinika ad? alt?nda Az?rbaycan Respublikas?n?n Prezidentinin Xüsusi Tibb Xidm?tinin tabeçiliyin? verilmi?dir. 2009-cu il iyunun 25-d? M?rk?zi Klinikan?n inki?af?n?n m?ntiqi davam? kimi ba?qa bir ünvanda Ambulatoriya f?aliyy?t? ba?lam??d?r. Ambulatoriyan?n yerl??diyi bina 1895-ci ild? in?a olunmu?dur v? 2008-ci ild?n etibar?n 1 il ?rzind? apar?lan yenid?nqurma i?l?ri n?tic?sind? müasir görk?m alm??d?r.

Haz?rda M?rk?zi Klinika Bak? ??h?rind? iki ünvanda -Parlament prospekti 76 ünvan?nda X?st?xana, Z?rif? ?liyeva 5 ünvan?nda is? Ambulatoriya kimi xalq?m?za tibbi xidm?t göst?rir.

Yaranma z?rur?ti v? vacibliyi. Sovet ?ttifaq?n?n da??lmas? v? müst?qil respublikan?n elan edilm?si il? ?laq?dar keçid dövrünün sosial-iqtisadi probleml?ri bütün sah?l?rd? oldu?u kimi, s?hiyy? sah?sind? d? ç?tin v?ziyy?t yaratm??d?r. S?hiyy? mü?ssis?l?rinin texnika v? texnalogiyalar? fiziki v? m?n?vi a??nmaya m?ruz qalm??, köhn?lmi?, bu s?b?bd?n d? xalqa laz?mi s?viyy?d? tibbi xidm?t göst?r? bilmirdi. V?t?nda?lar?m?z ?n adi x?st?likl?rin diaqnoz v? müalic?si üçün xarici ölk?l?r? üz tuturdu.  Bel? hallar v?t?nda?lar?m?za narahatl?q g?tirm?kl? yana??, s?hiyy? sistemimiz? olan etibar?n da azalmas?na g?tirib ç?xarm??d?. Bununla birlikd? onlar?n xarici ölk?l?rd? ikinci d?r?c?li v?t?nda?lar kimi qar??lanmas?, m?n?vi c?h?td?n alçald?lmalar? hallar? da ba? verirdi. Bu hallar respublikam?zdan böyük miqdarda valyutan?n xarici ölk?l?r? ax?m?na da ??rait yarad?rd?. Mövcud yüks?k ixtisasl? tibbi kadrlar ya xarici ölk?l?r? gedir, ölk?d? qalanlar is? müasir n?z?ri v? praktik bilikl?r ?ld? ed? bilm?dikl?rind?n inki?afdan geri qal?rd?. Bu v?ziyy?ti x?st?xanam?z?n aç?l??? zaman? Ümummilli Liderimiz öz nitqind? daha d?qiq ifad? etmi?dir: “Son ill?r bel? bir hal? mü?ahid? etm?y? ba?lad?q ki, Az?rbaycanda bir çox x?st?likl?rin müalic?si mümkün deyil, h?tta x?st?likl?rin deyil, b?zi x?st?likl?r? aid müayin?nin apar?lmas? da mümkün deyil. Çünki, masir s?hiyy? elmi ?saslarla, dünyada ?ld? olunmu? t?crüb? ?sas?nda v? bir d? s?hiyy? sah?sind? elmi-texniki-t?r?qqinin, bu sah?d? dünyada yaranm?? imkanlar?n ?sas?nda qurulur”.

Bel? bir v?ziyy?t ölk?mizd? yüks?k s?viyy?li bir s?hiyy? mü?ssis?sinin yarad?lmas?n? günün ?n aktual m?s?l?sin? çevirirdi. Lakin o dövrd? respublikan?n maliyy? imkanlar?n?n m?hdudlu?u v? yeni müasir t?l?bl?r? imkan ver?n x?st?xanan?n yarad?lmas?n?n is? çox böyük maliyy? v?sait t?l?b etm?si, bu sah?y? v?sait ayr?lmas?na böyük c?sar?t v? uzaqgör?nlik t?l?b edirdi. M?hz Ümummilli Lider h?r sah?d? oldu?u kimi, burada da öz c?sar?tini v? uzaqgör?nliyini göst?r?r?k M?rk?zi Klinik X?st?xanan?n yarad?lmas? kimi müdrik q?rar verdi v? maliyy? v?saiti  ay?rd?. M?hz buna gör? M?rk?zi Klinik X?st?xana müst?qil Az?rbaycan dövl?tinin banisi v? memar?, t?kc? Az?rbaycan?n deyil, dünyan?n tan?nm?? siyasi xadiml?rind?n biri, Ümummilli Liderimiz Heyd?r ?liyevin s?hiyy? siyas?tinin  xalq?m?za b?x? etdiyi töhf?si hesab edilm?lidir.

F?aliyy?t v? u?urlar?m?z. M?rk?zi Klinika f?aliyy?t göst?rdiyi on dörd il?d?k bir müdd?t ?rzind? qar??s?na qoydu?u v?zif?l?ri l?yaq?tl? yerin? yetirmi? v? bu istiqam?td? f?aliyy?timiz davam edir. X?st?xanam?z tibbin ?sas istiqam?tl?ri üzr? xalq?m?za beyn?lxalq standartlara uy?un xidm?t göst?r?r?k q?sa müdd?td? n?inki Az?rbaycanda, eyni zamanda Qafqazda böyük nüfuza malik bir ??fa oca??na çevrilmi?dir. M?rk?zi Klinika beyn?lxalq standartlara uy?un, daim yenil?n?n, tibbin son nailiyy?tl?rin? ?saslanan tibbi texnika, texnologiya v? pe??kar personalla xidm?t göst?rir. X?st?xanam?zda bütün istiqam?tl?rd? t?kmill??m? i?l?ri apar?l?r, xidm?tl?rimizin keyfiyy?ti, növl?ri v? istiqam?tl?ri daim geni?l?ndirilir, yeni layih?l?r h?yata keçirilir. Xalq?m?za müasir tibbin ?n son nailiyy?tl?rind?n pe??karcas?na istifad? etm?kl? tibbi xidm?t göst?rm?k v? bel?likl? d?, onlarda milli s?hiyy?y? inam? v? etibar? daha da gücl?ndirm?k M?rk?zi Klinikan?n ?sas F?AL?YY?T F?LS?F?S?N? çevrilmi?dir.

M?rk?zi Klinika Ambulatoriyas? is? 3 m?rt?b?d?n ibar?t olmaqla ümumi sah?si 4200 kvadratmetirdir. Burada ?n son tibbi cihaz v? avadal?qlarla t?chiz olunmu? v? müasir tibbi texnalogiyalar ?sas?nda f?aliyy?t göst?r?n ?m?liyyatxana, Diqnostika, Ginekologiya, Pediatriya, Terapiya, Kardiologiya, Travmatologiya, Fizioterapiya v? s. kimi tibbi ?öb?l?ri f?aliyy?t göst?rir ki, onlar?n t?chizat v? yarad?lm?? imkanlar bax?m?ndan regionda analoqu yoxdur.

Ölk? r?hb?rliyinin xüsusi diqq?ti v? qay??s? n?tic?sind? yarad?lan bu ??rait ?sas?nda bu gün?d?k h?min dövrd? ölk?mizd? h?yata keçirilm?y?n tibbi xidm?tl?ri, c?rrahi ?m?liyyatlar?, o cüml?d?n 10 000-d?n çox aç?q ür?k ?m?liyyat?, 30 000-d?n çox angioqrafiya, sümük iliyinin transplantasiyas?, süni mayaland?rma v? sair mür?kk?b ?m?liyyatlar?n u?urla h?yata keçirilmi?dir. V?t?nda?lar?m?za ?n müasir tibbi cihazlarla (KT, MRT, ND, Angioqrafiya v? s.) son d?r?c? d?qiq diaqnozlar qoyma?a v? laborator analizl?r aparma?a imkan ver?n ??rait yarad?lm??d?r. T?crüb?li h?kiml?r t?r?find?n h?yata keçiril?n ?m?liyyatlar v? göst?ril?n tibbi xidm?tl?r n?tic?sind? on minl?rl? v?t?nda??m?z öz sa?laml???na qovu?mu? v? ??fa tapm??lar. Eyni zamanda n?inki öz v?t?nda?lar?m?z, art?q f?xrl? dey? bil?rik ki, xarici ölk? v?t?nda?lar? da, diplomatik nümay?nd?likl?rin, nüfuzlu xarici ?irk?tl?rin ?m?kda?lar? da x?st?xanam?zda göst?ril?n tibbi xidm?tl?rd?n istifad? edir, öz sa?laml?qlar?n? biz? etibar edirl?r.

Bir sözl? h?m xidm?tl?rimizin say? v? ümumi dövriyy?miz,  h?m d? c?miyy?t aras?nda etibar v? nüfuzumuz durmadan art?r, x?st?xanam?za b?sl?n?n ümidl?ri do?rulduruq. M?rk?zi Klinika s?hiyy? sah?sind? bir milli brend? çevril?r?k, bütövlükd? Az?rbaycan S?hiyy?sind? sür?tli inki?af?n h?r?k?tverici qüvv?sin? (lokomotivin?) çevrilmi?dir.

image description

H?r zaman oldu?u kimi daim yenilikl?ri v? keyfiyy?ti üstün tutaraq "Z?F?RAN" brendi, müasir t?bab?tin bütün normativl?rini meyar tutaraq "Z?F?RAN HOSP?TAL" tibb m?rk?zini yaratd?. "Z?F?RAN HOSP?TAL" geni? profilli öz?l tibb m?rk?zi olaraq T?cili yard?m, Laboratoriya, Poliklinika, ?nvaziv v? Qeyri invaziv Kardiologiya, Ür?k-damar c?rrahiyy?si,  Qeyri invaziv v? ?nvaziv Radiologiya, C?rrahiyy? (Ümumi v? Bariatrik c?rrahiyy?, Travmatologiya-Ortopediya, Neyroc?rrahiyy?, Uralogiya), Reanimasiya v? ?ntensiv terapiya ?öb?l?rind?n ibar?tdir. Bu ?öb?l?rd? tam pe??kar v? m?suliyy?tli tibbi personal f?aliyy?t göst?rir. ?n son avadanl?qlarla t?chiz olunnmu? m?rk?zimizd? pasiyentl?r? yüks?k keyfiyy?tli 24 saat T?cili Tibbi Yard?m xidm?ti, Evd? tibbi manipulyasiyalar, 24 saat Labratoriya, Stasionar xidm?t, bütün növ tibbi manipulyasiyalar v? müxt?lif diaqnostik v? radioloji tibbi xidm?tl?r göst?rilir.   

image description

Az?rbaycan Respublikas? S?hiyy? Nazirliyi M?rk?zi Neftçil?r X?st?xanas? ?vv?lc? Neft k??fiyyatç?lar?n?n birl??mi? x?st?xanas? kimi adlan?rd? v? 1956-c? ild? yarad?l?b. Çox tezlikl?, bu ??fa oca?? bütövlükd? Az?rbaycan neft s?nayesi i?çil?rinin sa?laml???n?n qorunmas? sah?sind? ba?l?ca m?rk?z? çevrildi. Bir neç? il sonra x?st?xanan?n yeni korpuslar? tikildi, klinika keyfiyy?tli tibbi xidm?t göst?rilm?sin? imkan ver?n bütün z?ruri avadanl?qlarla t?min edildi. Bu gün Az?rbaycan Respublikas? S?hiyy? Nazirliyi M?rk?zi Neftçil?r X?st?xanas? (MNX) inki?af ed?r?k, Avropan?n ist?nil?n müasir klinikas? il? r?qab?t aparacaq bir s?viyy?y? yüks?lib. Mübahis?siz dem?k olar ki, bu gün x?st?xanam?z ist?r müalic?-diaqnostika avadanl??? il? t?minat, ist?rs? d? tibbi kadrlar?n haz?rl?q s?viyy?si v? pe??karl??? bax?m?ndan ?n müasir klinikalardan biridir. X?st?xanam?zda a?a??dak? ?öb?l?r v? bölüml?r f?aliyy?t göst?rir.

image description

LOR Hospital

Not Mentioned

2013-cü ild?n f?aliyy?t göst?r?n LOR HOSPITAL  Klinikas?nda  h?r növ burun, qulaq, bo?az  v? q?rtlaq ?m?liyyatlar?, el?c?d? plastik v? rekonstruktiv  ?m?liyyatlar h?yata keçirilir. Yerli uzman  h?kiml?rimizl? yana?? Türkiy?d?n, Rusiyadan v? Ukraynadan g?l?n h?kiml?r d? burada yüks?k keyfiyy?tli tibbi xidm?t göst?rirl?r.

Klinikada 3 ?sas m?rk?z f?aliyy?t göst?rir: E?itm? M?rk?zi, S?s M?rk?zi, N?f?s M?rk?zi.

Az?rbaycanda ilk d?f? olaraq  Lor Hospitalda E?itm?  M?rk?zi f?aliyy?t? ba?lam??d?r. Bu m?rk?zd? h?r ya? qrupundan olan ??xsl?rin e?itm? muayin?l?ri Türkiy?d? kurs keçmi? yüks?k ixtisasli müt?x?ssisl?r t?r?find?n h?yata kecirilir. E?itm? m?rk?zind? -Otoakustik emisyon, Audiometriya, BERA  Testi, Timpanometriya   müayin?l?ri h?yata keçirilir.                                                            

Klinikada h?mçinin S?s M?rk?zi d? f?aliyy?t göst?rir. Klinikam?z?n n?zdind? yerl???n S?S M?RK?Z? xüsus?n pe??kar s?s istifad?çil?rinin s?s probleml?ri il? ba?l? diaqnostika v? müalic? sah?sind? ixtisasla?m?? bir m?rk?zdir. Komanda i?i il?, S?s m?rk?zi müt?x?ssisl?ri bir d?rziy? xas üsulla x?st?l?rin ehtiyac? olan müalic? planlar?n? haz?rlay?rlar. Komandam?zda qulaq-burun-bo?az h?kiml?ri, foniatr, s?s terapevti v? s?s pedaqoqu-vocal coach ba?da olmaqla  ?sas xidm?tl?ri h?yata keçir?n müt?x?ssisl?r t?msil olunurlar. S?s M?rk?zi klinikan?n dig?r ?öb?l?ri il? koordinasiyal? bir plan h?yata keçir?r?k x?st?l?ri diqq?t m?rk?zind? saxlay?r.

 S?s M?rk?zind?-Q?rtlaq - s?s bükü?l?rinin  vizual müayin?si (Videolarinqostroboskopiya,  S?s bükü?ü h?r?k?tinin yüks?k tezlikli video ç?kimi), S?sin akustik analizi, Voice coach - vokal m??ql?r kimi müayin?l?r h?yata keçirilir.

Astma M?rk?zimizd?  is? rinomanometriya, spirometriya, yuxu testi (polisomnoqrafiya) kimi müayin?l?r h?yata keçirilir.

 Bundan ba?qa Lor Hospital klinikasi dünyada e?itm? cihaz? istehsal ed?n 3 iri ?irk?tin r?smi distribyutorudur.  E?itm?sind? problemi olan ??xsl?r yuks?k ixtisasl? h?kiml?r t?r?find?n müayin? olunur, ?g?r e?itm? cihaz?n?n istifad?si  m?sl?h?t görül?rs? x?st?l?r yerind?c? bu cihazlarla t?min olunurlar.

Klinikada h?mçinin, anadang?lm? v? sonradan qazan?lm?? a??r d?r?c?li e?itm? itikisi  olan x?st?l?r? xarici h?kiml?r v? Uzman h?kiml?r   t?r?find?n Koxlear implant ?m?liyyat? da h?yata keçirilir.?m?liyyatdan sonra implantl?,h?mçinin d? nitq qüsuru olan x?st?l?rl? Türkiy?d?  xüsusi kurs keçmi? loqopedl?r m???ul olur.

U?a??n?zda e?itm? il? ba?l? h?r hans? bir ?übh?niz varsa mütl?q LOR HOSPITAL klinikasina müraci?t edin.Çünki e?itm? itkisinin erk?n a?kara ç?xar?lmas? problemin vaxt?nda h?lli üçün ön?mlidir

image description

Modern Hospital

Clinics

Haz?rda ölk?mizd? 500-? yax?n öz?l tibbi mü?ssis? f?aliyy?t göst?rir ki, onlar dünya t?crüb?sind?n b?hr?l?n?r?k tibbi xidm?tin müasir s?viyy?d? t??kilin? öz töhf?l?rini verir. Bel? mü?ss?l?rd?n biri d? 2008-ci ilin noyabr ay?nda Bak?da f?aliyy?t? ba?layan, müasir avadanl?qlarla t?chiz olunmu? v? yüks?k ixtisasl? h?kiml?rin çal??d??? Modern Hospitald?r. Bu gün Az?rbaycanda çox ?lveri?li biznes mühiti formala?m??d?r. C?nab Prezidentin h?yata keçirdiyi davaml? inki?af proqramlar? tibb sah?si üçün d? münbit ??rait yaratm??d?r. Ölk?mizd? in?a edil?n yüzl?rl? yeni tibb mü?ssis?l?ri v? regional tibb m?rk?zl?ri ?halinin sa?laml???n?n qorunmas?nda mühüm ?h?miyy?t? malikdir. Ölk?y? çox qiym?tli tibbi cihazlar g?tirilir. Bu is? h?r cür x?st?liyin müayin? v? müalic?sin? geni? imkanlar yarad?r.
Klinikam?z çoxprofillidir, pasientl?rimiz? stasionar xidm?t d? göst?rilir.

41 çarpay?m?z 8-i reanimasiya ?öb?sind?, 33-i is? ümumi stasionar palatadad?r.Burada ür?k c?rrahiyy?sind?n ba?qa bir çox sah?l?r üzr? c?rrahi ?m?liyyatlar apar?l?r. Laporaskopik üsul v? endoskopik cihazlar vasit?si müxt?lif ?m?liyyatlar icra olunur. Vaxta??r? türk h?kiml?rinin köm?yi il? Az?rbaycanda yen? ilk d?f? Modern Hospitalda icra olunan mikroskop vasit?si il? qulaqda ?m?liyyat apar?l?r. Uroloji xidm?tl?r - müayin?l?r, endo-uroloji ?m?liyyatlar Avropa v? Amerika uroloji assossiasiyalar?n?n q?bul etdiyi protoklollar ?sas?nda h?yata keçirilir. Bu v? dig?r sah?l?rd? ?n müasir müalic? standartlar?n? klinikam?zda çoxdan t?tbiq edirik.


Almaniya v? Turkiy?nin bir çox qabaqc?l klinikalar? il? ?m?kda?l?q edirik. Maddi-texniki t?chizat m?s?l?si il? ba?l? biz tibbi cihazlar? dünyaca m?h?ur firmalardan al?r?q. ?sas üstünlüyü Yaponiya, AB?, Almaniya, ?taliya kimi ölk?l?r? veririk. Bu gün klinikam?zda çox qiym?tli cihazlar var. M?s?l?n, m?d?-ba??rsaq x?st?likl?rinin müayin?sinin endoskopiya üsulu var. Biz indi videoendoskopiya vasit?si il? x?st?y? heç bir ?ziyy?t verm?d?n bu müayin?ni apar?r?q. Kamera endoskopun ucunda oldu?undan daha geni? informasiya götürm?k imkan? yarad?r. Müayin? zaman? ekrana x?st? d?, h?kim d? baxa bil?r v? prosesin kompyuterin yadda??nda qeyd olunmas? da mümkündür.

Endoskopiya klinikam?zda bir çox sah?l?rd? u?urla t?tbiq edilir.Modern Hospital klinikas?nda müharib? ?lill?ri, ??hid ail?l?ri v? m?cburi köçkünl?r? güz??tl?r t?tbiq olunur. 
T?hsil nazirliyin? ba?l? u?aq evl?ri v? “SOS” U?aq K?ndind? olan kims?siz u?aqlar? bizim klinika tam pulsuz müayin? v? müalic? edir. Bundan ba?qa klinikam?zda müharib? ?lill?ri,??hid ail?l?ri v? m?cburi köçkünl?r? güz??tl?r t?tbiq olunur. Söz yox ki, g?l?c?kd? biz öz güz??t kateqoriyalar?m?z? daha da geni?l?ndir?c?yik.